สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
 461
UploadImage

เลย : จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายสุทัน หล้าแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10 คน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 5 คน รวมจำนวน 25 คน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ซึ่งหันและกัน และเพื่อขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาพาร์เบิล ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
อรดา ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย