สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ผุดโครงการช่วยเหลือโควิด-19 ผ่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 11:11 น.
 519
UploadImage

สสท.ผุดโครงการช่วยเหลือชาวสหกรณ์-บุคลากรทางการแพทย์
รอดพ้น โควิด-19 ผ่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
 
ล่าสุดภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้แก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (ฉบับที่...) พ.ศ......
 
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้กิจกรรมของ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ในปี 2564 ต้องหยุดชะงักลง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบางแห่ง ได้รับเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ และเงินอุดหนุนจำนวนน้อย จนไม่เพียงพอ ต่อการจัดงานหรือกิจกรรมในแต่ละปี เมื่อไม่สามารถจัดกิจกรรมในปีดังกล่าวได้ เงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ และเงินอุดหนุนในปีดังกล่าวจะถูกตัดไป เพื่อส่งเสริมสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้มีบทบาท และ มีส่วนช่วยเหลือต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พ.ศ.2562 ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) สามารถสะสมเงินรายได้ฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณไว้เพื่อดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ สสจ. ในปีงบประมาณต่อไปก็ได้

2. สสจ.สามารถนำเงินรายได้ที่รับจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี 64 ไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 จังหวัดละไม่เกิน 30,000 บาท

3. สสจ.ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามข้อที่ 2 โดยทำหนังสือถึงสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมหลักการและเหตุผล มายัง สันนิบาตสหกรณ์ฯ และจะต้องดำเนินการสนับสนุนฯหรือช่วยเหลือ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้ง ขอรับบริจาคจากสหกรณ์และทุกส่วน เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โดยการมอบหน้ากาก N95 ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด 13 จังหวัดตามประกาศของ ศบค. ในรอบแรก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา” นอกจากนี้ล่าสุดเรายังได้จัดโครงการช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยการจัดกิจกรรม ร่วมแจกอาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ รับมอบโดย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแท็กซี่ จำกัด และบุคคลทั่วไปจำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคม รวมทั้งยังเป็นกำลังใจ ให้สหกรณ์แท็กซี่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างเร็วที่สุด และเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 “สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน” ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นไปตาม นโยบายของนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่มีนโยบายว่า “ สสท.จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง ” ซึ่งสสท. ยังจะมีโครงการที่เอื้ออาทรต่อสังคมและชุมชน และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป


 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage