สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

มอบธารน้ำใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 10:47 น.
 414
UploadImage

สสท. ร่วมกับสหกรณ์ไทย ส่งมอบธารน้ำใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 
23 สิงหาคม 2564  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับสหกรณ์ไทยทั่วประเทศ โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกันมอบ ธารน้ำใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมอบให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7. (การเอื้ออาทรต่อชุมชน) โครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ สุขโท้ คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย , นายอธิวัฒน์ วงค์ตันติเจริญ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วยไปด้วย : เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ , หน้ากากอนามัย และชุด PPE เพื่อให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
CR : สมเจตน์ คูณแก้ว หน.ฝ่ายข่าว FM 104.75 MH.z