สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสพ.2 มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร่วมใจช่วยแท็กซี่ไทยสู้ภัยโควิด-19”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 09:02 น.
 394
UploadImage

สสพ.2 มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร่วมใจช่วยแท็กซี่ไทยสู้ภัยโควิด-19”
 
          นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  รับถุงยังชีพจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 จำนวน 150 ชุด เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์แท็กซี่ต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 21 สหกรณ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 เป็นการช่วยเหลือและเยียวยาสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ ซึ่งถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ซอง ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง, น้ำมันพืช 1 ลิตร, นมพร้อมดื่มจาก อ.ส.ค. 1 แพ็ค น้ำดื่ม 1 โหล และผลไม้จากภาคใต้ ได้แก่ เงาะ จำนวน 1 ตะกร้า
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยียวยาช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ ค่าเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ ผลกระทบด้านการชำระหนี้สถาบันการเงิน รวมทั้งขอเข้าร่วมโครงการเยียวยาจากภาครัฐตามมาตรการต่าง ๆ แล้ว ซึ่งขณะนี้คาดว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงาน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage