สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13:25 น.
 4062
กฐินสหกรณ์สามัคคี  ประจำปี  2564
ณ  วัดสวนป่าน  อำเภอเมือง  จ.นครศรีธรรมราช
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ลำดับที่ สหกรณ์ จำนวนเงิน
1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จำกัด 3,000.00
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี  จำกัด 500.00
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,000.00
4 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 1,000.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 2,000.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 500.00
7 นายณัฐชัย  พลกล้า 1,000.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จำกัด 1,000.00
9 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
10 สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด 500.00
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต  จำกัด 1,000.00
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จำกัด 1,000.00
13 สหกรณ์การเกษตรกุดบาก  จำกัด 1,000.00
14 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 500.00
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จำกัด 500.00
16 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชภัณท์  จำกัด 1,000.00
17 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  จำกัด 500.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 1,000.00
19 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด 2,000.00
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส  จำกัด 500.00
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจป่าไม้  จำกัด 1,000.00
22 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  จำกัด 500.00
23 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย  จำกัด 2,000.00
24 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  จำกัด 1,000.00
25 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด 500.00
26 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว  จำกัด 1,000.00
27 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด 1,000.00
28 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลางนพค.เพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
29 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  จำกัด 500.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์  จำกัด 1,000.00
31 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม  จำกัด 1,000.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 1,000.00
33 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด  จำกัด 1,000.00
34 สหกรณ์การเกษตรละแม  จำกัด 500.00
35 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี  จำกัด 1,000.00
36 สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า  จำกัด 1,000.00
37 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด 1,000.00
38 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำกัด 500.00
39 สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด 500.00
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี  จำกัด 1,000.00
41 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวรีคอร์ จำกัด 500.00
42 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด 1,000.00
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  จำกัด 2,000.00
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารเสือ จำกัด 1,000.00
45 สหกรณ์นิคมคีรีมาศ  จำกัด 1,000.00
46 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 2,000.00
47 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด  จำกัด 2,000.00
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 1,000.00
49 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง  จำกัด 300.00
50 สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม  จำกัด 2,000.00
51 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด 1,000.00
52 สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน  จำกัด 1,000.00
53 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก  จำกัด 1,000.00
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร  จำกัด 500.00
55 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร  จำกัด 1,000.00
56 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดชอุดม  จำกัด 500.00
57 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะน้อย หมู่ 5 จำกัด 1,000.00
58 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี  จำกัด 500.00
59 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
60 สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง  จำกัด 1,000.00
61 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด 2,000.00
62 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำกัด 2,000.00
63 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์  จำกัด 500.00
64 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก  จำกัด 500.00
65 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี  จำกัด 1,950.00
66 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 500.00
67 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี  จำกัด 1,000.00
68 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ  จำกัด 300.00
69 สหกรณ์การเกษตรกระนวน  จำกัด 1,000.00
70 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย  จำกัด 1,000.00
71 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,000.00
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา  จำกัด 1,000.00
73 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง  จำกัด 1,000.00
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร  จำกัด 500.00
75 สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย  จำกัด  500.00
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด  300.00
77 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 500.00
78 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  จำกัด 1,000.00
79 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,000.00
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 500.00
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จำกัด 1,000.00
82 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 1,000.00
83 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย  จำกัด 500.00
84 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม  จำกัด 1,000.00
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ  จำกัด 1,000.00
86 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด 2,000.00
87 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด 3,000.00
88 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 1,000.00
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด 1,000.00
90 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ  จำกัด 1,000.00
91 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  1,000.00
92 สหกรณ์การเกษตรโนนสูง  จำกัด 1,000.00
93 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จำกัด 500.00
94 สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ  จำกัด 500.00
95 สหกรณ์การเกษตรพร้าว  จำกัด 500.00
96 สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จำกัด 1,000.00
97 สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี  จำกัด 500.00
98 สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ  จำกัด 1,000.00
99 สหกรณ์ออมทรัพย์เบญจมิตร  จำกัด 1,000.00
100 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด 1,000.00
101 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่    จำกัด 3,000.00
102 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย  จำกัด 1,000.00
103 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร  จำกัด 500.00
104 สหกรณ์การเกษตรกระสัง  จำกัด 1,000.00
105 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก  จำกัด 1,980.00
106 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  จำกัด 500.00
107 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ  จำกัด 1,000.00
108 สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก  จำกัด 1,000.00
109 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก  กองเรือยุทธการ  จำกัด 2,000.00
110 สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี  จำกัด 500.00
111 สหกรณ์นิคมเนินมะปราง  จำกัด 500.00
112 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว  จำกัด 1,000.00
113 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง  จำกัด 1,000.00
114 สหกรณ์โคนมขอนแก่น  จำกัด 1,000.00
115 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จำกัด 1,000.00
116 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด 1,000.00
117 นางสาวสุรัชนา  ขุนหาญ 200.00
118 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำกัด 1,000.00
119 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด 1,000.00
120 สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด 500.00
121 สหกรณ์พระนคร  จำกัด 1,000.00
122 สหกรณ์การเกษตรสำโรง  จำกัด 1,000.00
123 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง   จำกัด 1,000.00
124 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา  จำกัด 2,000.00
125 สหกรณ์การเกษตรปากช่อง  จำกัด 500.00
126 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  จำกัด 500.00
127 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน   จำกัด 500.00
128 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด 1,000.00
129 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำกัด 2,000.00
130 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จำกัด 3,000.00
131 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด 500.00
132 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำกัด 1,000.00
133 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี  จำกัด 500.00
134 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จำกัด 1,000.00
135 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน  จำกัด 1,000.00
136 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
137 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร  จำกัด 1,000.00
138 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  จำกัด 1,000.00
139 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  จำกัด 500.00
140 ร้านสหกรณ์ไทยออยล์  จำกัด 2,000.00
141 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่  จำกัด 1,000.00
142 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำกัด 1,000.00
143 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา  จำกัด 1,000.00
144 สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ  จำกัด 500.00
145 สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,000.00
146 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จำกัด 3,000.00
147 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี  จำกัด 1,000.00
148 สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี  จำกัด 500.00
149 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  จำกัด 1,000.00
150 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา  จำกัด 300.00
151 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ  จำกัด 500.00
152 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ  จำกัด   500.00
153 สหกรณ์กู้ดินผาฟ้าน้ำ  จำกัด  500.00
154 สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด  500.00
155 สหกรณฺการเกษตรกระแสสินธุ์  จำกัด 500.00
156 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี  จำกัด 1,000.00
157 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล  จำกัด 500.00
158 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง  จำกัด 500.00
159 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน  จำกัเด 2,000.00
160 สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์  จำกัด 500.00
161 นายคณิศร  ดุลยกิจบัญชา 20.00
162 นางสาวพิมพ์ชญา  ระหุพงศ์วิเศษ 10.00
163 ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา  จำกัด 500.00
164 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก  จำกัด 500.00
165 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ทองสร้างสรรค์  จำกัด 500.00
166 สหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว  จำกัด 500.00
167 สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน  จำกัด 1,000.00
168 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด 2,000.00
169 สหกรณ์ออมทรัพย์บูรพาการไฟฟ้า  จำกัด 1,000.00
170 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด 1,000.00
171 สหกรณ์การเกษตรครบุรี  จำกัด 500.00
172 สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง  จำกัด 500.00
173 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จำกัด 1,000.00
174 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง  จำกัด 500.00
175 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ  จำกัด 1,000.00
176 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี  จำกัด 500.00
177 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำกัด 1,000.00
178 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี  จำกัด 1,000.00
179 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ  จำกัด 1,000.00
180 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต2  พิษณุโลก (2521)  จำกัด 1,000.00
181 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน  จำกัด 1,000.00
182 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา  จำกัด 500.00
183 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จำกัด 300.00
184 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี  จำกัด 500.00
185 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์  จำกัด 500.00
186 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.นครสวรรค์  จำกัด 1,000.00
187 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน  จำกัด 1,000.00
188 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  42  จำกัด 500.00
189 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  11  จำกัด 1,000.00
190 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน  จำกัด 500.00
191 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก  จำกัด 1,000.00
192 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต  จำกัด 500.00
193 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด 500.00
194 สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย  จำกัด 1,000.00
195 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จำกัด 1,000.00
196 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนสง่าสามัคคี  จำกัด 500.00
197 สหกรณ์เดินรถเชียงราย  จำกัด 500.00
198 สหกรณ์การเกษตรสนม  จำกัด 1,000.00
199 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จำกัด 500.00
200 สหกรณ์นิคมนาคอเรือ  จำกัด 500.00
201 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำกัด 500.00
202 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง  จำกัด 1,000.00
203 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  จำกัด 3,000.00
204 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร  จำกัด 1,000.00
205 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร  จำกัด 3,000.00
206 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช  จำกัด 2,000.00
207 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา  จำกัด 500.00
208 สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี  จำกัด 1,000.00
209 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัยขลุง  จำกัด 2,000.00
210 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำกัด 1,000.00
211 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปัตตานี จำกัด 500.00
212 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม  จำกัด 500.00
213 สหกรณ์กลุ่มดั๊บเบิ้ลเอ  จำกัด 1,000.00
214 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จำกัด 1,000.00
215 สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง  จำกัด 1,000.00
216 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ 1,000.00
217 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  จำกัด 1,000.00
218 สหกรณ์โคนมท่าหลวง  จำกัด 500.00
219 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำกัด 1,000.00
220 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จำกัด 500.00
221 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี  จำกัด 1,000.00
222 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จำกัด 500.00
223 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์  จำกัด 1,000.00
224 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จำกัด 1,000.00
225 สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด  จำกัด 500.00
226 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด 500.00
227 สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันอำเภอเซกา  จำกัด 300.00
228 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม  จำกัด 2,000.00
229 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำกัด 500.00
230 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง  จำกัด 500.00
231 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด 1,000.00
232 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จำกัด 500.00
233 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด 500.00
234 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี  จำกัด 1,000.00
235 สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม  จำกัด 1,000.00
236 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน  จำกัด 1,000.00
237 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด 2,000.00
238 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส  จำกัด 1,000.00
239 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  จำกัด 3,000.00
240 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด 2,000.00
241 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จำกัด 500.00
242 สหกรณ์การเกษตรโพทะเล  จำกัด 500.00
243 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด 500.00
244 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด 500.00
245 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด 1,000.00
246 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผ้าห่มไทยและสิ่งทอ จำกัด 500.00
247 สหกรณ์ออมทรัพย์ อูซูอิ  จำกัด 1,000.00
248 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  จำกัด 1,000.00
249 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง  จำกัด 1,000.00
250 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง  จำกัด 1,000.00
251 ร้านสหกรณ์ ธกส. จก. 1,000.00
252 สหกรณ์โคนมแม่โจ้  จำกัด 1,000.00
253 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยหลัวสามัคคี  จำกัด 500.00
254 สหกรณ์โคนมแม่วาง  จำกัด 1,000.00
255 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก  จำกัด 1,000.00
256 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  จำกัด 1,000.00
257 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตราด  จำกัด 1,000.00
258 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี  จำกัด 1,000.00
259 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จำกัด 500.00
260 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง  จำกัด 1,000.00
261 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสม-วังแคว้ง จำกัด 1,000.00
262 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา  จำกัด 2,000.00
263 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด 500.00
264 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามกลการ  จำกัด 500.00
265 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสมอลก  จำกัด 500.00
266 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง จำกัด 300.00
267 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแก้ว  จำกัด 500.00
268 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี  จำกัด 1,000.00
269 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7  จำกัด 500.00
270 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย  จำกัด 1,000.00
271 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม  จำกัด 1,000.00
272 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ  จำกัด 500.00
273 สหกรณ์การเกษตรนางรอง  จำกัด 500.00
274 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จำกัด 1,000.00
275 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา  จำกัด 500.00
276 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน  จำกัด 3,000.00
277 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  จำกัด 4,000.00
278 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6  จำกัด 1,000.00
279 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด 500.00
280 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จำกัด 3,000.00
281 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์เอเซีย  จำกัด 500.00
282 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำกัด 500.00
283 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 500.00
284 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1  จำกัด 1,000.00
285 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด 1,000.00
286 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จำกัด 500.00
287 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา  จำกัด 500.00
288 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ จำกัด 1,000.00
289 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด 1,000.00
290 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีกุดจอกพัฒนา  จำกัด 500.00
291 สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด  จำกัด 500.00
292 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง  จำกัด 500.00
293 สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ  จำกัด 1,000.00
294 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  จำกัด 1,000.00
295 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  จำกัด 1,000.00
296 สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ  จำกัด 1,000.00
297 สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์  จำกัด 500.00
298 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่  จำกัด 500.00
299 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน  จำกัด 500.00
300 สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร  จำกัด 500.00
301 สหกรณ์ออมทรัพย์ราษฎร์บูรณะ  จำกัด 500.00
302 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์  จำกัด 1,000.00
303 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ  จำกัด 300.00
304 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ  จำกัด 1,000.00
305 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธุ์  จำกัด 1,000.00
306 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน  จำกัด 500.00
307 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์  จำกัด 1,000.00
308 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสวนขวัญ  จำกัด 500.00
309 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 1,000.00
310 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบก  จำกัด 1,000.00
311 สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน  จำกัด 500.00
312 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จำกัด 1,000.00
313 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์  จำกัด 1,000.00
314 สหกรณ์การเกษตรรัษฎา  จำกัด 500.00
315 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก  จำกัด 500.00
316 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  จำกัด 2,000.00
317 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำกัด 1,000.00
318 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค  1  จำกัด 1,000.00
319 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จำกัด 1,000.00
320 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา  จำกัด 500.00
321 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม  จำกัด 1,000.00
322 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)  จำกัด 500.00
323 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสยามอะไหล่  จำกัด 500.00
324 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จำกัด 1,000.00
325 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด 1,000.00
326 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จำกัด 500.00
327 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา  จำกัด 1,000.00
328 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด 1,000.00
329 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว  จำกัด 1,000.00
330 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท  จำกัด 1,000.00
331 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว  จำกัด 300.00
332 สหกรณ์การเกษตรพิชัย  จำกัด 300.00
333 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จำกัด 750.00
334 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม  จำกัด 2,000.00
335 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 1,000.00
336 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่  จำกัด 500.00
337 สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย  จำกัด 500.00
338 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ  จำกัด 2,000.00
339 สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  จำกัด 500.00
340 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จำกัด 1,000.00
341 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จำกัด 2,000.00
342 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง  จำกัด 2,000.00
343 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก  จำกัด 1,000.00
344 สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกกว้างพัฒนา  จำกัด 500.00
345 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ  จำกัด 2,000.00
346 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด 500.00
347 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์  จำกัด 1,000.00
348 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง  จำกัด 500.00
349 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย  จำกัด 3,000.00
350 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  จำกัด 500.00
351 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จำกัด 1,000.00
352 สหกรณ์การเกษตรเมืองพล  จำกัด 1,000.00
353 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล จำกัด 500.00
354 สหกรณ์การเกษตรผักไห่  จำกัด 500.00
355 สหกรณ์การเกษตรลำปะทาว  จำกัด 500.00
356 สหกรณ์โคนมนครปฐม  จำกัด 1,000.00
357 สหกรณ์การเกษตรเขาชะเมา  จำกัด 500.00
358 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก  จำกัด 500.00
359 ร้านสหกรณ์การขนส่ง  จำกัด 1,000.00
360 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่ 2,000.00
361 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ  จำกัด 2,000.00
362 สหกรณ์ออมทรัพพย์ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำกัด 1,000.00
363 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ  จำกัด 500.00
364 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด  จำกัด 1,000.00
365 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2,000.00
366 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  จำกัด 1,000.00
367 สหกรณ์การเกษตรนาเชือก  จำกัด 500.00
368 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  จำกัด 1,000.00
369 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด 1,000.00
370 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,000.00
371 สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น  จำกัด 1,000.00
372 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  จำกัด 500.00
373 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่  จำกัด 1,000.00
374 สหกรณ์เคหะสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว  จำกัด 300.00
375 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ พิมาย  จำกัด 1,000.00
376 สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน  จำกัด 1,000.00
377 สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์  จำกัด 500.00
378 สหกรณ์การเกษตรบางพลี  จำกัด 1,000.00
379 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมน้ำใจท่ายาง  จำกัด 1,000.00
380 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จำกัด 1,000.00
381 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.สุรินทร์  จำกัด 500.00
382 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จำกัด 1,000.00
383 สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา  จำกัด 500.00
384 สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง  จำกัด 500.00
385 สหกรณ์การเกษตรบุเปือย  จำกัด 500.00
386 สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง  จำกัด 300.00
387 สหกรณ์การเกษตรแม่สอด  จำกัด 500.00
388 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขส.ทอ.  จำกัด 1,000.00
389 สหกรณ์ตำรวจภูธรลาดยาว  จำกัด 500.00
390 สหกรณ์บริการพานทอง  จำกัด 500.00
391 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี  จำกัด 500.00
392 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม  จำกัด 500.00
393 สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น  จำกัด 2,000.00
394 สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์  จำกัด 300.00
395 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ร่วมใจ  จำกัด 500.00
396 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง  จำกัเด 500.00
397 สหกรณ์การเกษตรบ้านนา  จำกัด 500.00
398 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด 2,000.00
399 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  จำกัด 1,000.00
400 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อุบลราชธานี  จำกัด 1,000.00
401 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหวาย  จำกัด 300.00
402 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง  จำกัด 1,000.00
403 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขกำแพงเพชร   จำกัด 1,000.00
404 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จำกัด 472.00
405 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  จำกัด 2,000.00
406 สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม  จำกัด 200.00
407 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา  จำกัด 300.00
408 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  จำกัด 1,000.00
409 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ลำพูน  จำกัด 1,000.00
410 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี  จำกัด 1,000.00
411 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง  จำกัด 500.00
412 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก  จำกัด 1,000.00
413 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์  จำกัด 500.00
414 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวียงฝาง จำกัด 500.00
415 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม  จำกัด 1,000.00
416 สหกรณ์การเกษตรมหาราช  จำกัด 500.00
417 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด 3,000.00
418 สหกรณ์ออมทรัพย์มิกาซ่า  จำกัด 2,000.00
419 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี  จำกัด 500.00
420 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำกัด 1,000.00
421 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่  จำกัด 500.00
422 สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ  จำกัด 500.00
423 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี  จำกัด 1,000.00
424 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก  จำกัด 500.00
425 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง  จำกัด 1,000.00
426 สหกรณ์การเกษตรอนุรักษ์ป่าดงใหญ่  จำกัด 300.00
427 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา  จำกัด 500.00
428 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด 1,000.00
429 สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวนชายแดน  จำกัด 500.00
430 สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสกลนคร  จำกัด 200.00
431 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบุ่งไหม  จำกัด 1,000.00
432 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด 1,000.00
433 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อพป.บ้านมะเดื่อทอง  จำกัด 500.00
434 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่  จำกัด 600.00
435 สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  จำกัด 2,000.00
436 สหกรณ์บางกะปิ  จำกัด 500.00
437 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี  จำกัด 1,000.00
438 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน  จำกัด 500.00
439 สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำกัด 500.00
440 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ  จำกัด 2,000.00
441 สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด 500.00
442 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จำกัด 500.00
443 สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่  จำกัด 500.00
444 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน  จำกัด 500.00
445 สหกรณ์กองทุนสวนยางชุมชนโนนสวรรค์  จำกัด 450.00
446 สหกรณ์การเกษตรทัพทัน  จำกัด 500.00
447 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด  จำกัด 1,000.00
448 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 1,000.00
449 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร  จำกัด 500.00
450 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง  จำกัด 3,000.00
451 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธัญญาพร  จำกัด 300.00
452 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ  จำกัด 1,000.00
453 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว  จำกัด 500.00
454 สหกรณ์การเกษตรนิคมน้ำอูน  จำกัด 500.00
455 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จำกัด 1,000.00
456 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น  จำกัด 300.00
457 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์  จำกัด 250.00
458 สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส  จำกัด 500.00
459 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท  จำกัด 1,000.00
460 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน  จำกัด 500.00
461 สหกรณ์โคนมน้ำพอง  จำกัด 1,000.00
462 สหกรณ์การเกษตรตากใบ  จำกัด 500.00
463 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยามาดะสมบูรณ์  จำกัด 1,000.00
464 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จำกัด 1,000.00
465 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค  จำกัด 500.00
466 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  จำกัด 500.00
467 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง  จำกัด 200.00
468 สหกรณ์การเกษตรกุดข้าวปุ้น  จำกัด 1,000.00
469 สหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ   จำกัด 2,000.00
470 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด 500.00
471 สหกรณ์รถบริการท่าอากาศยานเชียงราย  จำกัด 300.00
472 สหกรณ์นิคมท่าแซะ  จำกัด 1,000.00
473 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด 3,000.00
474 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,000.00
475 สหกรณ์การเกษตรท่าลี่  จำกัด 300.00
476 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย   จำกัด 1,000.00
477 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง  จำกัด 1,000.00
478 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9  จำกัด 500.00
479 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน  จำกัด 500.00
480 สหกรณ์บริการเพื่อคนตาบอดและคนพิการ  จำกัด 500.00
481 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา  จำกัด 500.00
482 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  24  จำกัด 1,000.00
483 สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ  จำกัด 500.00
484 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเบตง  จำกัด 500.00
485 สหกรณ์การเกษตรบรบือ  จำกัด 1,000.00
486 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,000.00
487 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช  จำกัด 1,000.00
488 นางสาวอำพันธ์  ทองใส 1,000.00
489 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ  จำกัด 2,000.00
490 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง  จำกัด 500.00
491 สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี  จำกัด 500.00
492 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย  จำกัด 500.00
493 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร  จำกัด 500.00
494 ร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน  จำกัด 1,000.00
495 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์  จำกัด 500.00
496 สหกรณ์การเกษตรแม่ริม  จำกัด 500.00
497 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่  จำกัด 300.00
498 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทโตไก อิสเทิร์น รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1,000.00
499 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย  จำกัด 500.00
500 สหกรณ์ออมทรัพย์เอสยูอี  จำกัด 500.00
501 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 500.00
502 สหกรณ์ออมทรัพย์ อสมท จำกัด 2,000.00
503 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ  จำกัด 1,000.00
504 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล  จำกัด 1,000.00
505 สหกรณ์ออมทรัพย์เอ็มอาร์พี รวมใจออม  จำกัด 500.00
506 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 1,000.00
507 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่  จำกัด 1,000.00
508 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี  จำกัด 1,000.00
509 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี  จำกัด 1,000.00
510 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา  จำกัด 1,000.00
511 สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน  จำกัด 2,000.00
512 สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  จำกัด 1,000.00
513 นางอาภรณ์  จันทร 300.00
514 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปภ.อุบลราชธานี  จำกัด 300.00
515 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  จำกัด 2,000.00
516 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การบินทหารบก  จำกัด 1,000.00
517 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน  จำกัด 300.00
518 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่  จำกัด 500.00
519 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา  จำกัด 500.00
520 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร  จำกัด 1,000.00
521 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 5 จำกัด 1,000.00
522 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟีลาเมนต์คลองหลวง  จำกัด 500.00
523 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาเขื่อน  จำกัด 300.00
524 สหกรณ์นิคมสมุทรสาคร  จำกัด 500.00
525 สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง  จำกัด 500.00
526 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จำกัด 1,000.00
527 สหกรณ์การเกษตรพรรณานิคม  จำกัด 500.00
528 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว  จำกัด 1,000.00
529 สหกรณ์ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเชียงใหม่  จำกัด 500.00
530 สหกรณ์กรุงเทพ  จำกัด 500.00
531 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  จำกัด 500.00
532 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล  จำกัด 500.00
533 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย  จำกัด 1,000.00
534 สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองคาย  จำกัด 500.00
535 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 2,000.00
536 สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  จำกัด 3,000.00
537 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข  จำกัด 500.00
538 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส  จำกัด 1,000.00
539 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  จำกัด 500.00
540 สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสวนปอ  จำกัด 1,000.00
541 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด 1,000.00
542 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด 500.00
543 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ 1,000.00
544 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 3,000.00
545 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด 500.00
546 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 10,000.00
547 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง จำกัด 500.00
548 สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด 500.00
549 นางสาวชนันท์พลอย  เจริญโชติวรกุล 500.00
550 คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5,400.00
551 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด 500.00
552 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสื่อสาร จำกัด 1,000.00
553 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิ่งมหามงคล จำกัด 300.00
554 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,000.00
555 สหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวคูณเทศบาลเมืองแม่สอด 2550 จำกัด 1,000.00
556 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงราษฎรพัฒนา จำกัด 1,000.00
557 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
558 นายเกรียงไกร  ขำอินทร์ 500.00
559 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000.00
560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำกัด 972.00
561 สหกรณ์การเกษตรองครักษ์  จำกัด 500.00
562 นางสาวสุกัญญา  ขำสุวรรณ 3.00
563 สหกรณ์การเกษตรกันตัง  จำกัด 500.00
564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง จำกัด 500.00
565 สหกรณ์บริการเพิ่มพูน  จำกัด 1,000.00
566 นางสาวนัฎฐภัทร์  ศรัทธาเจนสุข 100.00
567 สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง  จำกัด 300.00
568 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา  จำกัด 500.00
569 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา  จำกัด 2,000.00
570 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  จำกัด 1,000.00
571 สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย  จำกัด 500.00
572 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก    จำกัด 3,500.00
573 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแปดริ้ว  จำกัด 1,000.00
574 บ้านโนนทอง-บ้านโนนราศี ต.คำม่วง  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 8,090.00
575 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง  จำกัด 300.00
576 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จำกัด 1,000.00
577 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  จำกัด 1,000.00
578 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย  จำกัด 1,000.00
579 สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด 500.00
580 สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด  จำกัด 500.00
581 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จำกัด 500.00
582 นางสาวพัชรี  กตัญญู 40.00
583 นางสาวอุมารัตน์  คำภักดี 300.00
584 สหกรณ์การเกษตรชาวไร้อ้อยบ้านโป่ง จำกัด 1,000.00
585 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท 2,000.00
586 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ  จำกัด 500.00
587 นางสาวศศมณฑ์  สุราษฎร์ 1,000.00
588 สหกรณ์การเกษตรธารโต  จำกัด 300.00
589 สหกรณ์ยางพารานาอุดม  จำกัด 500.00
590 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคเชียงใหม่ จำกัด 500.00
591 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  จำกัด 1,000.00
592 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสวนส้ม  จำกัด 500.00
593 สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี  จำกัด 1,000.00
594 นางสาวพัชรินทร์  บุญยิ่ง 500.00
595 นางสาววิภาภรณ์  ตอสุวรรณ 1,000.00
596 นายธรรมชน  ชนธรรม 300.00
597 นายวิสิษฐ์  แสงประชารักษ์ 500.00
598 นางสาวศิริพร  ทุมรัตน์ 500.00
599 นางสาวปัทม์วรรณ  สุนทรีวาจา 500.00
600 นางสาวชุติมันต์  ดุจเกตุทอง 500.00
601 นางสาววรพันธ์  ชื่นมนัส 1,000.00
602 สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ  จำกัด 500.00
603 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบีพีพีกรุ๊ปเงินฝากพอเพียง  จำกัด 500.00
604 สหกรณ์ ส.ก.ย.สาวแลรวมเกษตร  จำกัด 500.00
605 สหกรณ์การเกษตรสว่างแดนดิน  จำกัด 500.00
606 สหกรณ์ชาวประมงบ้านคลองวาฬ  จำกัด 1,000.00
607 สหกรณ์การเกษตรหาดสำราญ  จำกัด 420.00
608 สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี  จำกัด 500.00
609 สหกรณ์เดินรถมหาสารคาม  จำกัด 300.00
610 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จำกัด 1,000.00
611 นางสาวปานใจ  ลีคำพอก  500.00
612 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ  จำกัด 300.00
613 ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางชัน  จำกัด 1,000.00
614 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา  จำกัด 1,000.00
615 สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
616 นางสาวเสาวลักษณ์  อ๊อดต่อกัน 500.00
617 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จำกัด 2,000.00
618 สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกอาสารักษาดินแดนและข้าราชการอำเภอคำชะอี  จำกัด 500.00
619 นางมะลิ  ทำนา 100.00
620 นางสาวเล็ก  กลิ่นกล้า 300.00
621 นางสาวสิรินยา  เทียนทอง 100.00
622 นางสาวนวรัตน์  ขวัญคุ้ม 100.00
623 นางสาววันเพ็ญ  ธงทอง 300.00
624 นางสาวอุมาพร  เทพศิริ 300.00
625 นางสาวธนวันต์  ปรากฏซื่อ 100.00
626 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน  จำกัด 1,000.00
627 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จำกัด 300.00
628 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 500.00
629 นายนพดล  วรมานะกุล 4,000.00
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 586,307.00