สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ยึดหลัก “สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน” จับมือสหกรณ์ทั่วประเทศมอบชุดเกราะให้ “นักรบเสื้อขาว”

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 06 ส.ค. 2564 เวลา 12:31 น.
 236
UploadImage
สสท. ยึดหลัก “สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน”
จับมือสหกรณ์ทั่วประเทศมอบชุดเกราะให้ “นักรบเสื้อขาว”
**********************************

สสท.จับมือสหกรณ์ทั่วประเทศ มอบชุด PPE - หน้ากากอนามัย N-95 เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
 
(5 สิงหาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการ สสท. ดร.บัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นางเบญจมาศ พรพิทักษ์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายนำพล บัวศรี เลขานุการฯสันนิบาตสหกรณ์จังนนหวัดนนทบุรี นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ดร.เอนก ล่วงลือประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี นายวิทยา ประเทศ รองประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุมประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าวันนี้เราเดินทางเพื่อมาส่งมอบหน้ากากอนามัย n95 และชุด ppe เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งมอบความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีถือเป็นพื้นที่สีแดงที่มีความเสี่ยงสูง ใน13 จังหวัดขบวนการสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้เร่งจัดหาวัสดุทางการแพทย์เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในช่วงวิกฤตโควิด 19 นี้ขอให้มั่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง โดยโครงการ “สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID -19” จัดขึ้น เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยรับบริจาคจากขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการดำเนินการได้สิ้นสุดโครงการแล้ว และมียอดบริจาคเข้ามาจำนวน 690,052.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าสิบสองบาทถ้วน) สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นส่งไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานเชิงรุก ผ่านทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลความขาดแคลนและความต้องการวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ โดยการประสานงานของท่านสหกรณ์จังหวัด และท่านประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยมุ่งเน้นไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด 13 จังหวัดตามประกาศของ ศบค.ในรอบแรก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา”

“ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม และคนสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกว่า 12 ล้านคน ได้ตระหนักถึงความทุ่มเท และความเสียสละ ความรับผิดชอบ ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นเหมือน “นักรบเสื้อขาว” คอยปกป้องภัยให้แก่ประชาชน ดังนั้นท่านประธานฯ สสท. จึงจะพยายามระดมสรรพกำลังทุกช่องทาง เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนที่จำเป็นเหล่านี้ ส่งไปเป็นกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานฯ ตามที่ ศบค.ประกาศใหม่อีก 16 จังหวัด รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน ในเร็ววันนี้ ตามนโยบายที่ว่า “คนสหกรณ์ทั่วประเทศ ส่งสายธารน้ำใจมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage