สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีมาตรการ WORK FROM HOME เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09:13 น.
 731
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่ระบาด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หากต้องการติดต่อส่วนงานต่างๆ ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ

สามารถติดต่อได้ที่
Email : cltthailand@gmail.com
Line ID : @clt.coop

เบอร์โทรศัพท์ตามด้านล่างนี้

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 
ส่วนงาน เบอร์โทรศัพท์
 รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริม 081-8390466
 รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ 081-9872573
 รองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร 097-1801103
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 084-2190645
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 095-3184076
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน 081-4276130
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 089-6685697
 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนิติกร 084-0844787
 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและการประชุม 089-2056114
 หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 095-5469926
 หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ 086-0962051
 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 065-9453936
 หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า 081-1728190
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ 081-4051203
 หัวหน้าศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 089-4967758
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 081-8692679


ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์
 
เจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์
 นายชณินวัชร ต็อดแก้ว 081-4051203
 น.ส.ลักษณา ปงกาวงค์ 081-9280426
 น.ส.ฤมล คงน้อย 087-5978462