สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“วิฑูรย์” ไม่ทน ร้องรัฐบาลเยียวยาแท็กซี่

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 ก.ค. 2564 เวลา 12:47 น.
 505
UploadImage

“วิฑูรย์” ไม่ทน ร้องรัฐบาลเยียวยาแท็กซี่

(25 กรกฎาคม 2564) นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ออกแถลงการณ์ขอรัฐบาลเยี่ยวยาคนขับรถแท็กซี่เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอมาตรการเยี่ยวยา 7 ข้อ เพื่อความอยู่รอดของผู้ขับรถแท็กซี่

นายวิฑูรย์ แนวพานิช กล่าวว่า “ตามที่ได้เกิดการระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรงไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ประกอบการแท็กซี่และผู้ขับรถแท็กซี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี และยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติได้เมื่อใด จึงทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของผู้ขับรถแท็กซี่ และผู้ประกอบการแท็กซี่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงกระผมในฐานะนายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ซึ่งสมาชิกของสมาคมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการแท็กซี่ อู่แท็กซี่ และผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30,000 คัน จำนวนมากกว่า 50,000 ครอบครัว กระผมได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกมาโดยตลอดจากความเดือดร้อนของผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในครั้งนี้ และสมาชิกได้มีการผลักดันให้กระผมฐานะตัวแทนสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย จึงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ขอให้รัฐเยียวยาโดยมีการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย
2) ให้รัฐเยียวยาเรื่องค่าปรับการผิดสัญญาค่าเช่าซื้อ
3) ให้รัฐช่วยจัดหางบประมาณเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยเพื่อนำมาปรับปรุงสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการประชาชน
4) ให้รัฐช่วยจัดหาที่จอดรถแท็กซี่มากกว่า 20,000 คัน ที่มีผลกระทบมาสามารถประกอบการได้
5) ให้คนขับรถแท็กซี่สามารถเข้าสู่มาตรา 40 ของกฎหมายแรงงาน
6) ให้รัฐบาลจัดถุงยังชีพให้กับคนขับแท็กซี่ ที่ให้บริการประชาชน ณ ขณะนี้ประมาณ 30,000 คน และ
7) ขอให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ฉีดให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเร็วที่สุด”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage