สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จันทบุรีคึกคัก ประชุมเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 13:31 น.
 364
UploadImage

สหกรณ์จันทบุรีคึกคัก ประชุมเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
 
(15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)  นายเอนก  ธรรมสุทธิ ประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 57 คน และที่ประชุมฯ มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 15 คน โดยนายอเนก ธรรมสุทธิ์  เป็นประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สังกัดสหกรณ์เคหสถานยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage