สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 6

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 1496
การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 6
 
ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2564
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหาร/สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ละไม่เกิน 2 คน (ฟรี) สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 80 คน
**ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้สำรองชื่อไว้กับสถาบันพิทยาลงกรณ์เป็นอันดับแรก ตามโครงการที่ได้เลื่อนกำหนดการจัดอบรมจากสถานการณ์Covid-19 จำนวน 50 ท่าน และจะขอให้สิทธิ์ในการสมัครใหม่ จำนวน 30 ท่าน
**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 กรกฎาคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม กดที่นี้
**หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
  
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop