สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.มอบนม UHT แก่ 5 ชุมชนในเขตดุสิต

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 10:16 น.
 404                                                      สสท. มอบนม UTH แก่ 5 ชุมชนในเขตดุสิต

         นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการ สสท. และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. มอบนม UHT จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ให้กับประธาน/กรรมการ หรือผู้แทน จากชุมชนในเขตดุสิต จำนวน 5 ชุมชนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ ชุมชนวัดน้อยนพคุณ ชุมชนนครไชยศรี ชุมชนวัดสวัสดิ์ดีศรีมาราม(วัดแค) และชุมชนซอยโซดา รวมทั้งสิ้นกว่าหนึ่งพันครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนละแวกใกล้เคียง ในวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ตามหลักการสหกรณ์ ข้อ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชุน ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage