สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Normal

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 14:59 น.
 537
UploadImage

ยโสธร : จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Normal

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้แทนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้กำหนดจัดในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รวม จำนวนเข้าร่วมประชุม 45 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

UploadImage

UploadImage
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Normal เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร การระดมความคิดและแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการตลาดในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดยโสธร ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร บรรยายในหัวข้อ “ แนวทางการพัฒนาและการสร้างมูลเพิ่มสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Normal” และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดยโสธร บรรยายในหัวข้อ “ การพัฒนาสินค้าและการเพิ่มช่องทางกาตลาดในรูปแบบ ตลาดออนไลน์” อีกทั้งมีการระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รายองค์กร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่า ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรทั้งในและนอกประเทศ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐสู่ชุมชน สร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติม
 
UploadImage 
ภาพข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร