สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 10:47 น.
 323
UploadImage

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ครั้งที่ 2/2564

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นายประมาณ พึ่งอวยผล สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564 คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการปกติ ปี 2564) จำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์โคนมบางสะพาน จำกัด 2. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท และได้พิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ   ปี 2564) จำนวน 1 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด-ปราณบุรี จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยพิจารณาถึงความจำเป็น ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage