สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น.
 197
UploadImage

เลย : ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
วันที่  22 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย  มอบให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จำกัด อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ในการเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม มีความมั่นคงทางอาชีพ พร้อมนี้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้แนะนำให้สหกรณ์ฯ ดำเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้เงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และการติดตามทวงถามหนี้จากสมาชิก หากมีประเด็นสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานทั้งกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาทั้งทางไลน์และโทรศัพท์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย