สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. 10 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 09:45 น.
 419
UploadImage

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. 10  ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์  
 
(23 มิ.ย.64)  นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2564  เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม โดยมีนายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวอภินัน  จูเกษม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

UploadImage

UploadImage
นายสมศักดิ์  แสนศิริ   กล่าวว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ให้แก่สหกรณ์ตามโครงการปกติ รวม 4  แห่ง คือ 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย  จำกัด จำนวน 1,000,000  บาท  เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   28  ราย  พื้นที่เพาะปลูก  รวม 220 ไร่  2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกรับพวงใต้ จำกัด จำนวน 1,000,000  บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพาะปลูกข้าว  24 ราย  พื้นที่เพาะปลูก รวม  254 ไร่  3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวงฆ้อง 2 จำกัด จำนวน 1,000,000  บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพาะปลูกข้าว  25  ราย  พื้นที่เพาะปลูก รวม 336 ไร่ 4. สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  จำนวน 4,000,000  บาท เพื่อเป็นทุนจัดหาสินค้ามาจำหน่ายบริการสมาชิกและการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โครงการพิเศษ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าระดับภาค (CDC) รวม 1 แห่ง จำนวน 3,000,000  บาท ให้แก่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดพิษณุโลก

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage 
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก