สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 11:20 น.
 479
UploadImage

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2564
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ธ.ก.ส.กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นายสลิ กระจ่างธรรม, ผู้แทนสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง, ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผศ.อาภากร มินวงษ์, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นางกุสุมา ศรีอัครกูล และนายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ โดยในการประชุมได้พิจารณาการให้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์ยื่นขอกู้จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด ขอกู้จำนวน 5 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจัดทำเป็นรถแท็กซี่ให้สมาชิกเช่า และสหกรณ์แท็กซี่รักเมืองไทย จำกัด ขอกู้จำนวน 5 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อรถแท็กซี่จำหน่ายให้สมาชิก และการขอประนีประนอมหนี้ของสหกรณ์ไทยแท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด และที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินคดีกับสหกรณ์ลูกหนี้ จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์ไทยแท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด และสหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต้องมีความรอบครอบ มีการติดตามการใช้เงินกู้ และแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์กำหนดด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage