สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 10:54 น.
 326
UploadImage

เลย : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 2564 นายอภิรักษ์  พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด สาขาไร่ทามโดยการจัดโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเพื่อผลักดันให้สถาบันเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม  จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสถาบันเกษตรกร จำนวน 8 แห่ง ผู้แทนแห่งละ 3 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย หน่วยงานภาคี จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน หัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

อรดา ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย