สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 10:25 น.
 651
UploadImage

“สร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร”
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิด ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมภูธารา อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร มีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานในฐานะผู้ประกอบการนำความรู้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อการจำหน่ายและส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรจัดประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 การจัดประชุมวันนี้ในหัวข้อการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ การยกระดับคุณภาพสินค้าและเสริมทักษะการตลาดออนไลน์และการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเกษตรกรโครงการฯ จำนวน 12 คน 

UploadImage


นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่าสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์....ได้จัดทำโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไป  ที่จากบ้านไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัด กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดโดยการสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่สหกรณ์และสมาชิกเกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรได้มีอาชีพ ที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตรภายใต้โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบการนำไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อการจำหน่าย และส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


UploadImage

UploadImage

UploadImageเจสิญา  เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง