สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองอุดรธานี

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:50 น.
 91
UploadImage

นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 - นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ผู้ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 32 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอันต้องเลิกกิจการให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้  โดยเป็นการหารือร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการชำระบัญชี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ได้ข้อสรุปเป็นกรอบแนวปฏิบัติร่วมกัน และเร่งดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนโดยเร็วUploadImage

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24 มิ.ย. 64 - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด พร้อมด้วย     นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี รองประธานอนุกรรมการ โดยมีคณะอนุกรรมการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีการอนุมัติ เงินกู้ จำนวน 1 สหกรณ์  เป็นเงิน 7 แสนบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 2UploadImage

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 (ภาคบ่าย) - นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี จำนวน ๒ ราย คือ นายณัฐวุฒิ กลมเกลียว ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ปลูกกล้วย พริก ข่า มะม่วง  เลี้ยงปลา อาทิ ปลาสวาย ปลาทับทิม และ นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษม ทำการเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเอง กิจกรรมทางการเกษตร ได้แก่ ปลูกกระเจียว ปลูกผักหวาน กล้วย  เเตงกวา เเตงโม เลี้ยงอึ่งอ่าง ขุดสระปลา เเละเลี้ยงผึ้ง เป็นต้นUploadImage

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 (ภาคเช้า)  - นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและร้านสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี UploadImage

นางวิไลลักษณ์ ผิวหูม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวจิรัชยา กำมะณี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรหลักสูตรการตลาดนำการผลิตปีงบประมาณพ.ศ.2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 - นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ นางวิไลลักษณ์ ผิวหูม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวจิรัชยา กำมะณี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรหลักสูตร“การตลาดนำการผลิต” ปีงบประมาณพ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตรมีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบนำไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข รวม 2 วัน ระหว่างวันที่   22 - 23  มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวันนี้เป็นวันที่สอง ในหัวข้อ การรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่าย มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตส้มไข่ปลา และหัวข้อการวางแผนการผลิต  โดยมีเป้าหมายคือเกษตรกรในพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไผท อ.พิบูลย์รักษ์ และป่าไม้งาม อ.หนองหาน จำนวน 30 คน ณ สหกรณ์การเกษตรโคกไผทป่าไม้งาม จำกัด  อ.พิบูลย์รักษ์  จ.อุดรธานีUploadImage

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน  โรงเรียนบ้านดงดารา  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 - กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน  โรงเรียนบ้านดงดารา  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบ วิชาสหกรณ์ ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และแนะนำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565UploadImage

นายเดชา ธาราพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์   อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี
 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  - นายเดชา ธาราพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์   อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบวิชาสหกรณ์ ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนะนำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565