สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองชลบุรี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 11:40 น.
 341
UploadImage

ชลบุรี ติวเข้มสหกรณ์ภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อและแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์

นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564  โดยมีกรรมการสหกรณ์, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร  สัตหีบ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ “การจัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี 

นายอดุลย์  คนมั่น  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์สามารถวางแผนทางการเงิน มีการสร้างวินัยในตนเอง และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะกับสมาชิกเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถลดปัญหาหนี้สินของสมาชิก รวมทั้งการบริหารจัดการ หนี้ค้างชำระของสมาชิก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ โดยได้อนุมัติโครงการการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และอบรมการบริหารจัดการหนี้และเสริมสร้างอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ให้กับสหกรณ์เป้าหมาย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์  สามารถวางแผนทางการเงิน  มีการสร้างวินัยในตนเอง พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสมาชิกเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคง สามารถลดปัญหาหนี้สินของสมาชิกได้UploadImage

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร  

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ และมีความตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพเกษตร) ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้แทนหน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และให้ความรู้ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงตลาดกับสถาบันเกษตรกร” อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนการตลาด” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาด และสามารถจัดทำแผนการตลาดได้ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์” ซึ่งเป็นวิธีการและเทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันUploadImage

จังหวัดชลบุรี ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยมีสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการการประกวดฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยเป้าหมายการคัดเลิอกนั้นกำหนดไว้จำนวนไม่เกิน จังหวัดละ 2 แห่ง สำหรับจังหวัดชลบุรีนั้น มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ ได้เเก่ สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการฯพิจารณามีมติ ส่งประกวดในระดับเขตต่อไป