สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตร (OPP)

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 15:19 น.
 476
UploadImage

1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตร (OPP)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่2 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (OPP) ในระดับจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาศักยภาพฯและเพิ่มขีดความสามารถฯ พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด (OPP) และเพื่อให้มีแนวทางการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ตามแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของสถาบันเกษตรภายใต้โครงการ 1 อำเภอ1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร รวมถึงมีแนวทางในการกำหนดกิจกรรมในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีสหกรณ์ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ประกอบด้วย 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 2. ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จากัด 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉัตรหลวง จากัด และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมโครงการฯ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และประชุมผ่านระบบออนไลน์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage