สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 11:24 น.
 349
UploadImage

ข่าว : จ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(24 มิ.ย.64) ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการ​จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในปี 2564  โดยมีนายสุทัศน์  วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


UploadImage

UploadImage

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเริ่มการติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีแผนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในปี 2564 รวม 27 แห่ง และสำนักพระราชวัง ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการถวายงานล่วงหน้า ผ่านการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการถวายงานล่วงหน้า ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564  จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ม. 6 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย  2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน ม. 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ 3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ ม. 3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางไปประชุมติดตามงานเตรียมการรับเสด็จ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน  ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน การเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการบันทึกบันชี กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้หารือแนวทางเพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ต่อไป
  
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก