สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองยโสธร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:52 น.
 351
UploadImage

ยโสธร : จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ปี 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 25464 นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ ดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ และผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมถึงการตลาดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 แห่ง 1.สหกรณ์การเกษตรไทยเจริญ จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด 3.สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด 4 สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จำกัด 5 สหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด 6 กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ 7. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเชือกน้อย 8. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางคำแดง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเข็มแข็งเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอที่มีศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กรควรสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรของสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการแผนพัฒนาองค์กร แผนพัฒนาธุรกิจ แผนแก้ไขปัญหาหนี้ แผนการส่งเสริมอาชีพสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตร และสนับสนุนการตลาด ให้ใน 1 อำเภอ มี 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร(พืช ข้าว ประมง ปศุสัตว์) เพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาช่องทางทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระดับชุมชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรจึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนในระดับอำเภอหรือพื้นที่ชุมชน โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินกิจการและธุรกิจให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนในระดับอำเภอ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (พืช ข้าว ประมง ปศุสัตว์) ได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรและให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสร้างสรรค์/ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชน และเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมชน สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติม

UploadImage

ยโสธร : สหกรณ์ยโสธรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตรต่อยอดอาชีพการเกษตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบ นำไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อจำหน่าย และส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร สมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

ในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมและแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยในเบื้องต้นได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ในขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการตลาดเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยมีพื้นฐานความรู้สำหรับผู้ประกอบการเกษตรเพื่อให้อยู่รอดในตลาดแข่งขันสูงในปัจจุบัน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร ได้เรียนรู้ทักษะการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เสริมสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเกษตร กิจกรรมประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายการวางแผนการผลิตอาหารเสริมสำหรับปลาท้องถิ่น การวางแผนการผลิตพันธุ์ปลา การเลี้ยงปลาเพื่อการค้า การทำปลาเพื่อการตลาด การจัดทำแผนการตลาด สินค้าออนไลน์ โดยกำหนดจัดในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรคาดหวังว่าเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร ในครั้งนี้จะต้องมีองค์ความรู้ทางการเกษตร มีทักษะด้านการตลาดเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติม

UploadImage

ยโสธร : สหกรณ์ยโสธร “จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์”พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 9 แห่ง จำนวน 30 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มีหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 27 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร (ทีมโค้ช) จำนวน 2 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคี จำนวน 1 คน ณ  ห้องมรกต โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์องค์กรระดับอำเภอเข้าร่วมโครงการ และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าสหกรณ์บางส่วนพิจารณาสินเชื่อโดยไม่ได้พิจารณาศักยภาพในการชำระหนี้ของสมาชิก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตรของสมาชิกไม่แน่นอน  มีการชะลอตัว ส่งผลต่อรายได้และการดำรงชีพของสมาชิกทำให้ไม่มีเงินมาชำระหนี้สหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ให้ลดจำนวนหนี้ค้างลง 

 
 
ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร