สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เวลา 15:20 น.
 410
UploadImage
ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564
 
(26 มิถุนายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  (ช.ส.ค.) และรับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ตามระเบียบวาระในการประชุม พร้อมด้วย นางญาดา ผดุงโภชน์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และ ผศ.อาภากร มินวงษ์ กรรมการ สสท./ประธานฯ ช.ส.ค. กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม ช.ส.ค. กรุงเทพฯ
 
ช.ส.ค. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมชั้น 3 ช.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Meeting โดยมีการกระจายสัญญาณภาพและเสียงจากจุดหลักไปยังจุดการประชุมใหญ่ฯ ประจำสาขาภูมิภาคทั่วประเทศทั้งสิ้น 7 จุด ได้แก่ จุดหลัก ช.ส.ค.สำนักงานใหญ่ จุดที่ 2 สาขาภาคกลาง จุดที่ 3 สาขาภาคเหนือ จุดที่ 4 ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จุดที่ 5 สาขาภาคตะวันออก จุดที่ 6 สาขาจังหวัดเพชรบุรี และจุดที่ 7 สาขาภาคใต้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid - 19 ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของ ช.ส.ค. รับทราบผลการดำเนินงานของปี 2563 และร่วมกันพิจารณาแผนงานงบประมาณในปี 2564 ตลอดจนเลือกคณะกรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 43 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกทั่วประเทศในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จและเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เพื่อความกินดี อยู่ดี มีสันติสุข และให้สมาชิกพึ่งตนเองได้พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 และดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคือ ช.ส.ค. อยู่เคียงข้าง สร้างความเข้มแข็ง ให้คนเครดิตยูเนี่ยน พึ่งตนเองได้ มีภารกิจในการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์โดยการเผยแพร่จัดตั้งส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันมีสหกรณ์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศจำนวนกว่า 1, 100 แห่งมีสมาชิกรายบุคคลกว่า 1,100,000 คน


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage