สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขบวนการสหกรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:37 น.
 465
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ขบวนการสหกรณ์ นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายนพดล วรมานะกุล นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการ สสท. พร้อมด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. และสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ ๆ ละ 49 กิโลกรัม ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมโดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบ ข้าวสารจำนวน 100 กระสอบ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ กระทรวงยุติธรรม 
 
นายปรเมศวร์ กล่าวว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สมาชิกสหกรณ์  และประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การขาดรายได้ของสมาชิกในครอบครัว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้มีโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ขึ้น โดยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม (ตามหลักการสหกรณ์ ข้อ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชุน) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป และพร้อมเป็นกำลัง และพลังแรงใจในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติเวลานี้ไปด้วยกัน   

โอกาสเดียวกันนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมต.ได้กล่าวขอบคุณสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือสหกรณ์ ชุมชน และช่วยเหลือสังคม ซึ่งสิ่งของที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ จะส่งต่อให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำ จำนวนมาก ซึ่งบางครั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ก็มีไม่เพียงพอ เพราะมีจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้น  สำหรับสิ่งของที่รับบริจาคในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการสนับสนุนในกิจกรรมของเรือนจำของราชทัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี


UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage