สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

โดย นายเวริกา คำถา
 วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:36 น.
 575

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์
“เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน”

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (20 มิถุนายน 2564) ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน You Tube Channel สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยhttps://www.youtube.com/user/cltthailand ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสหกรณ์ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังการระดมความคิดเห็นและมุมมองในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. 2) รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สสท. 3) นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สสท. 4) นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สสท. 5) นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 6) นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษา สสท. และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดยจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอประเด็น และสะท้อนปัญหาทั้งของภาคสหกรณ์ที่มีต่อรัฐและปัญหาในส่วนของภาครัฐที่มีต่อสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
UploadImage
UploadImage
UploadImage