สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : ไฟเขียว !! เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม กว่า 9.5 ล้านบาท

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:26 น.
 539
UploadImage

พิษณุโลก  : ไฟเขียว !! เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  กว่า 9.5 ล้านบาท
  
วันนี้ (22 มิ.ย 64)  นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้โครงสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย  การชำระหนี้ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจและส่งเสริมอาชีพของสมาชิกตามความต้องการ  โดยมีนางสาวอภินัน  จูเกษม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

นายสมศักดิ์  แสนศิริ  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์กลุ่มเกษตรกร โครงสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด รวม 15  แห่ง  จำนวน 9,560,000  บาท จำแนกเป็น 1. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าว รวม 10 แห่ง จำนวน 5,700,000  บาท 2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ รวม 2 แห่ง จำนวน 1,800,000  บาท 3. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการเพาะปลูกมันสำปะหลัง  รวม 1 แห่ง จำนวน 900,000  บาท  4. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวม 1 แห่ง จำนวน 700,000  บาท  5. เพื่อเป็นทุนรวบรวมผลผลิตยางพารา จำนวน 460,000  บาท จากผลการอนุมัติดังกล่าว มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามแผนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 389 ราย พื้นที่ทำการเกษตร  รวม 10,8000 ไร่

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
 
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก