สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองเลย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 16:02 น.
 432
UploadImage

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์  พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายสรวุฒิ ร่มโพธิ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการพัฒนา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม ตามโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดเลย หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและองค์ประกอบหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนได้ เข้าใจแนวคิดและหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามลำดับขั้นตอนของการพัฒนา ประโยชน์ของการปลุกต้นไม้ตามแนวคิด ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการบริหารจัดการน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้ร่วมเข้ากลุ่มฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ หอประชุมอำเภอนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

อรดา ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย


UploadImage

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร แก่สมาชิกลูกหลานเกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 6 ราย และเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (ผู้ยืนยันเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ และมีความตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพเกษตร) จำนวน 7 ราย และเจ้าหน้าที่ ๑ ราย เข้าร่วมประชุม โดยการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบการนำไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อจำหน่าย และส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรต่อไป

อรดา ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย