สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สกจ.อุดรธานี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 13:16 น.
 361
UploadImage

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร มีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตร มีความรู้พื้นฐานในฐานะผู้ประกอบการนำความรู้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อการจำหน่ายและส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรจัดประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564  การจัดประชุมวันนี้ในหัวข้อการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ การยกระดับคุณภาพสินค้าและเสริมทักษะการตลาดออนไลน์และการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเกษตรกรโครงการฯ จำนวน 20 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage