สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองอุดรธานี (18 06 2564)

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 17:36 น.
 377
UploadImage

นางวรัชยา  อินทรกองแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ รอบที่ 2


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวรัชยา  อินทรกองแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ รอบที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งอำเภอทุ่งฝนมีแปลงใหญ่ทั้งหมด  8 แปลง เข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้ว และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด แล้วจำนวน   6 แปลง และมีกลุ่มที่ขออนุมัติรับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลทุ่งฝนและกลุ่มแปลงใหญ่ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวตำบลทุ่งใหญ่ ม. 7 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
UploadImage

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และนางสาวนุชนารถ พรมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการปิดบัญชีของสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2559 - 2563


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และนางสาวนุชนารถ พรมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าในการปิดบัญชีของสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ตามโครงการพัฒนาศักภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรประจำปี 2564 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่รวมใจสามัคคี จำกัด ณ ที่ทำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านใหม่รวมใจสามัคคี จำกัด ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
UploadImage

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
เข้าสำรวจความต้องการพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกหนองโพธิ์ 


วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าสำรวจความต้องการพื้นฐานในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่ ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกหนองโพธิ์  ณ บ้านบ่อปัด ตำบลสะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จะนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
UploadImage

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นฐานทางด้านการประกอบอาชีพ
การผลิต และการตลาด ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)


วันอังคารที่  15 มิถุนายน 2564 นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นฐานทางด้านการประกอบอาชีพ การผลิต และการตลาด ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร   ป่าโคกไผทและป่าไม้งาม ตำบลดอนกลอย  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40 คน  เพื่อเป็นฐานข้อมูลบูรณาการในการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดตามความต้องการของเกษตรกร   ส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้การอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดี มีสันติ คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
UploadImage

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน 
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบวิชาสหกรณ์ ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
UploadImage

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหลวง จำกัด


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหลวง จำกัด เพื่อขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องในการจัดทำงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินตั้งแต่ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - จนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งสหกรณ์ฯ มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่กำหนด จึงมีมติที่ประชุมมีมติเสนอเพื่อขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหลวง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
UploadImage

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครู และคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   บ้านห้วยเวียงงาม  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 
     

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครู และคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบวิชาสหกรณ์ ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
UploadImage

นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และบรรยายพิเศษ


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และบรรยายพิเศษ แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีทักษะด้านการตลาดสินค้าเกษตรมีความรู้พื้นฐานของผู้ประกอบการนำไปสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการจำหน่าย และส่งเสริมความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเกษตรกรโครงการฯ จำนวน 20 คน 2 วัน ระหว่างวันที่ 17 - 18  มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
UploadImage

นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ร่วมต้อนรับท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบให้นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ร่วมต้อนรับท่านจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการลงพื้นที่ติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต 2563/64  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
UploadImage

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฎีให้แก่ครูและคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง   อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนและครูผู้รับผิดชอบวิชาสหกรณ์ ได้มีการเรียนรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนะนำให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565