สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23 น.
 371
UploadImage
 
สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิ

 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564  ที่ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้ว กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะมุ และกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ รวมจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิก

นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.10 ล้านบาท กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จึงได้มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้ว กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะมุ และกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำจืดน้อยมะมุ รวมจำนวน 1.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 3 แห่ง ได้แก่ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรี และกลุ่มเกษตรกรทำสวนมังคุดบ้านในวง จำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท จะมีการมอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในคราวต่อไป


UploadImage

UploadImage

นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับจัดการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และ เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งสามารถทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการ ระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวมผลผลิต และการตลาด ผลผลิต ต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ทีมประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง