สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.
 478
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร
ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 ราย จากพื้นที่ตำบลห้วยแก้งและตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


UploadImage

UploadImage
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างต่อทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่นจากครอบครัว

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปธรรมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตร หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของการวางแผน การผลิต (ด้านพืช) /ระบบน้ำในฟาร์ม หลักพื้นฐานและความสำคัญการวางแผนการใช้ที่ดินและการปรับปรุงบำรุงดินและการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่าย และการตลาด ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร