สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมอบรมการบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ภาคเกษตรฯ รุ่นที่ 2

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:07 น.
 407
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมอบรมการบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ภาคเกษตรฯ รุ่นที่ 2
 
นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์เป้าหมาย 15 แห่ง ร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

(9  มิถุนายน 2564) นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยสหกรณ์เป้าหมาย 15 แห่ง ร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2 โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์สามารถวางแผนทางการเงิน มีการสร้างวินัยในตนเอง และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสมาชิกเพื่อให้มีรายได้มั่นคง สามารถลดปัญหาหนี้สินของสมาชิก รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระของสมาชิก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระของสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage