สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 - 2566

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 12:37 น.
 740
UploadImage

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด  ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 - 2566 
 
นายอดุลย์  คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด ประจำปี 2563-2566 โดยมี นายมานพ สุขมาก ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนให้สหกรณ์ทุกประเภทบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ และผลักดันให้สหกรณ์นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์จำนวนมากประสบความสำเร็จในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยถือเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งของสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จึงเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ช่วงระยะเวลา 3 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ (2563– 2566) เพื่อนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สหกรณ์ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านธุรกิจและความเป็นสหกรณ์ของสมาชิกที่ยั่งยืนต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage