สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลบุรีตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 10:44 น.
 298
UploadImage
 
สกจ.ชลบุรี ส่ง จนท.กลุ่มจัดตั้งฯ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564  นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวจุรีพร ขาวเรือง และนางสาวศุภกานต์ จันทร์สน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการฯ ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรับผิดชอบพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินโครงการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 41 ราย ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 ราย และปี 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 ราย ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่
 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ได้เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 7 ราย พบว่าในปีนี้ยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง แต่เกษตรกรก็ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัว มีการปรับปรุงพื้นที่เกษตรของตนเองอยู่เสมอ และมีการพัฒนาต่อยอดความรู้อยู่เสมอ จึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ค่อนข้างน้อย แม้รายได้จะลดลงแต่รายจ่ายก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage