สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดเลย อนุมัติเงินกู้ 8,400,000 บาท

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 09:48 น.
 582
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดเลย อนุมัติเงินกู้ 8,400,000 บาท
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีนายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้เงินตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มขอกู้ จำนวน 13 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400,000 บาท และได้เน้นย้ำให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด และได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีไม่ได้และการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเกษตรกร ไม่ให้เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งได้คำแนะนำจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


อรดา ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย