สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกจ.ชลบุรี ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 08:48 น.
 397
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด
แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง 
 
นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาในการดำเนินงานและข้อบกพร่องอยู่หลายแห่ง โดยแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์นอกจากจะสนับสนุนให้สหกรณ์ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และกฎหมายแล้ว สหกรณ์อาจมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายแห่ง จึงต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดตั้งเป็นคณะทำงานระดับจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีปัญหา หรือมีข้อบกพร่อง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ประเด็นที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อาจถูกสั่งเลิกหรือต้องเลิกตามกฎหมาย , สหกรณ์ที่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี และสหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดบัญชีได้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage