สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 09:28 น.
 492
ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564
 
(14 มิถุนายน 2564) พล.ต.ท. วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายเจียงนาอุดม อนุกรรมการ นายจันทร์ หวนสันเทียะ อนุกรรมการ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ  รายงานค่าบำรุง สันนิบาตสหกรณ์ , แผนการประชาสัมพันธ์งานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย , พิจารณาร่างแผนงานงบประมาณ สสท.2565 เป็นต้น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage