สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:13 น.
 373
UploadImage
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์

(9 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้า ติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์ เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรเมืองหนองหาน จำกัด พร้อมทั้งประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรโคกไผทป่าไม้งาม จำกัด เพื่อจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร หลักสูตร “การตลาดนำการผลิต” ปีงบประมาณ  2564 และประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ คทช. เพื่อจัดเก็บข้อมูลราษฎรผู้ได้รับสิทธิ์ทำกิน ฯ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


ภาพ/ข่าว
คณะทำงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี