สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:54 น.
 307
UploadImage

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564
 
นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564
 
(10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเกิดการการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ และนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้นำเสนอแผนการดำเนินการขับเคลื่อนระบบตลาดนำการผลิต ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานบูรณาการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร จำนวน 40 ราย และจะจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการ   1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ให้กับสถาบันเกษตรกร จำนวน 80 ราย  ชึ่งมีแผนการดำเนินการจัดอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

 
 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภาพ/ข่าว
คณะทำงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี