สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น.
 537
UploadImage

ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19


(9 มิ.ย. 2564 ) ที่ท่าอากาศยานระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง นายทรงธรรม ใจเอื้อ ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง (สกต.ระนอง) ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการรับมอบข้าวหอมมะลิ จากจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งมอบอาหารทะเลแปรรูปและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระนอง ในกิจกรรม “ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดระนอง กับ จังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ท่าอากาศยานระนอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเชื่อมโยงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ระหว่างจังหวัดระนอง กับ จังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19 “ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด 19” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้มีแหล่งจำหน่าย ซื้อ-ขาย สามารถเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฯ ระหว่างกันได้ และมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด (สกต.ระนอง) รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดระนอง ได้แก่ กาแฟระนอง 3 in 1 กาแฟดริป เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำมันปาล์ม และอาหารทะเลแปรูป รวม 8 รายการ มูลค่า 155,430.00 บาท แลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้อง น้ำหนักรวม 9.35 ตัน มูลค่า 310,050.00 บาท โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด

 พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปิดเผยว่า พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจบินนำส่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอาหารทะเลแปรรูป ระหว่างจังหวัด จะช่วยให้มีการหมุนเวียนของสินค้าและกระแสเงินสด ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร็ว
 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ในระยะยาว สหกรณ์ทั้งสองแห่ง จะเป็นหัวขบวนในการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ระหว่างสองจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนองอีกทางหนึ่ง

 นายทรงธรรม ใจเอื้อ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด กล่าวว่า ทาง สกต.ระนอง ได้มีการประสานกับ สกต.บุรีรัมย์ ในการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร โดยทางระนองได้รวบรวมสินค้าอาหารทะเลแปรรูป และสินค้าเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดระนอง อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารทะเลแปรรูป และกาแฟระนอง ในการนำมาแลกเปลี่ยน ซึ่งข้าวสารที่ทางระนองได้รับมานั้น ทาง สกต.ระนอง จะได้นำไปใช้ในการทำถุงยังชีพที่ได้รับออร์เดอร์มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และส่วนหนึ่งจะได้วางจำหน่ายที่สหกรณ์ทั้งสาขาเมือง และสาขากระบุรีด้วย และมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงวิกฤต covid-19 ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดโครงการเชื่อมโยงสินค้าฯ ระหว่างจังหวัดระนอง กับ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอากาศยานขนส่งสินค้า เครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 จากกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมรับมอบสินค้าด้วย
 

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

เจสิญา เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง