สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ ครั้งที่ 1/2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:27 น.
 527
UploadImage

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประมาณ พึ่งอวยผล สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 กลุ่มเกษตรกร ได้รับจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,600,000 บาท กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในข้อต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ตรงตามความประสงค์ของสมาชิกเกษตรกร เป็นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage