สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ โครงการ “ชวนแบ่งปัน”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:17 น.
 512
UploadImage

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ โครงการ “ชวนแบ่งปัน”  
 
10 มิถุนายน 2564 … ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วย นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. และฝ่ายจัดการ ชสท. ได้ร่วมโครงการ “ชวนแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 (โควิด 19)” โดยการมอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ 108 ขวด หน้ากาอนามัย 100 แพ็ค และข้าวสาร 300 ถุง ผ่านนางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดทำโครงการดังกล่าว  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความยากลำบากให้กับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ในท้องที่ของสำนักงานเขตบางเขน 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage