สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.
 483
UploadImage

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”
 
10 มิถุนายน 2564 - นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19” จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน You Tube : FSCT Channel โดยมี พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ/ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์ และเป็นวิทยากร พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถปรับตัวได้ทันต่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัล และยุค New Normal สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 94 คน 94 สหกรณ์  ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage