สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:45 น.
 552
UploadImage

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564
 
(6 มิถุนายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยด้วย นายณรงค์ สุขโท้ อนุกรรมการ นายยอดฉัตร วงค์ละม่อม อนุกรรมการ นางสุนารี มีทรัพย์ อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารประกอบด้วย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการฯ สายงานส่งเสริม และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ ความคืบหน้าโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด – 19 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พิจารณาการเป็นภาคีองค์กรการสหกรณ์ระหว่างประเทศ และพิจารณาร่างแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 ของสายงานส่งเสริม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage