สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือร่างกฏกระทรวงตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 13:32 น.
 483
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. มอบหมายให้ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมประชุมหารือร่างกฏกระทรวงตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งในรายละเอียดของกฎกระทรวงมีบางประเด็นที่อาจส่งผลเสียต่อสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุมฯ  ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการถือใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่  โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ขอให้เลื่อนการออกกฏกระทรวงดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ 

โดย ดร.ปัณฐวิชญ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการออกกฏกระทรวงในฉบับแรกนั้น ทำให้สหกรณ์ได้รับผลกระทบในวงกว้าง แต่ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานกฤษฏีกา ที่ยังไม่เร่งรัดออกฏกกระทรวงฉบับถัดไป ซึ่งจากฏกกระทรวงฉบับใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ กว่า 12 ล้านคน ขณะเดียวกันขบวนการสหกรณ์ได้ทำหนังสือขอให้ชลอหรือเลื่อนการออกกฏกระทรวงออกไปก่อน อย่างน้อย 1 ปี หรือให้ผ่านพ้นวิกฤต โควิด 19 เพื่อต่อลมหายใจให้สหกรณ์สมาชิกสามารถดำเนินงานต่อไปได้

 
UploadImage