สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 64

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 12:39 น.
 396
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 64 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) โดยมีนายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯ สสท. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้การให้ความสำคัญกับสถานการณ์วิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันโดยให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง เพื่อสร้างความมั่นใจในการประชุมและสนองนโยบายของรัฐบาล ส่วนประเด็นสำคัญที่ประชุมว่าด้วย เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องเสนอเพื่อทราบ รวมถึงประเด็นพิจารณา แผนงานและงบประมาณฯ ประจำปี 2565 และอื่นๆ​

UploadImage

UploadImage