สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สรุปยอดและรายนามผู้บริจาค "สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19"

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 14:30 น.
 4190
สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย covid-19
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
 
ที่ รายชื่อ  จำนวนเงิน 
1 นายพิทักษ์ ศีลรัตนา 500.00
2 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด 1,000.00
3 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 2,000.00
4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด 500.00
5 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 2,000.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 50,000.00
7 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 1,000.00
9 สหกณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 1,000.00
10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จำกัด 1,000.00
11 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
12 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1,000.00
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 1,000.00
14 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด 1,000.00
15 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด 2,000.00
16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด 3,000.00
17 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด 1,000.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 1,000.00
19 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด 1,000.00
20 สหกรณ์การเกษตรศรีชื่นชม จำกัด 1,000.00
21 นายศุภกฤต จันทร์งาม 500.00
22 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด 500.00
23 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด 500.00
24 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด 1,000.00
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 4,000.00
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 2,000.00
27 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด 1,000.00
28 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด 1,000.00
29 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 5,000.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 5,000.00
31 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 1,000.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 3,000.00
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 2,000.00
34 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 1,000.00
35 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 1,000.00
36 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 2,000.00
38 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเมืองพล จำกัด 500.00
39 สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด 2,000.00
40 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 5,000.00
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 1,000.00
42 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด 2,000.00
43 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 1,000.00
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 2,000.00
45 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น จำกัด 1,000.00
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 2,000.00
47 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 1,000.00
48 สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด 500.00
49 นายสุเมธ ศรีจรรยา 1,000.00
50 สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด 2,000.00
51 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด 2,000.00
52 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 2,000.00
53 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด 1,000.00
55 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด 2,000.00
56 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด 1,500.00
57 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 3,000.00
58 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 1,000.00
59 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
60 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด 3,000.00
61 นายประกิต ประทุมกาญจน์ 1,000.00
62 สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด 1,000.00
63 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูเอโน จำกัด 1,000.00
64 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด 5,000.00
65 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จำกัด 1,000.00
66 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 2,000.00
67 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด 3,000.00
68 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด 2,000.00
69 สหกรณ์การเกษตรสีชมพูธนศิริ จำกัด 500.00
70 สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จำกัด 2,000.00
71 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด 30,000.00
72 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด 1,000.00
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 1,000.00
74 สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด 2,000.00
75 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด 1,000.00
76 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด 1,000.00
77 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด 3,000.00
78 สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จำกัด 1,000.00
79 สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด 1,000.00
81 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน จำกัด 2,000.00
82 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 2,000.00
83 สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด 2,000.00
84 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,000.00
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
86 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด 1,000.00
87 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด 1,000.00
88 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาพระนอน จำกัด 500.00
89 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 2,000.00
90 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 2,000.00
91 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด 1,000.00
92 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด 100.00
93 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 3,000.00
94 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง จำกัด 1,000.00
95 สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด 2,000.00
96 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด 3,000.00
97 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 2,000.00
98 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด 1,000.00
99 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
100 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด 1,000.00
101 พล.ต.ทวีป  ปิยะอรุณ 1,000.00
102 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 3,000.00
103 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 500.00
104 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด 1,000.00
105 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 500.00
106 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด 1,000.00
107 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด 1,000.00
108 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด 1,000.00
109 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด 1,000.00
110 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด 2,000.00
111 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 33 จำกัด 1,000.00
112 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด 1,000.00
113 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์ จำกัด 1,000.00
114 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำกัด 2,000.00
115 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 1,000.00
116 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. และ อบจ. ศรีสะเกษ จำกัด 500.00
117 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด 1,000.00
118 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด 1,000.00
119 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด 1,000.00
120 สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด 500.00
121 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 500.00
122 สหกรณ์ออมทรัพย์ ดร.กร ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ เพื่อพนักงานกลุ่มไทยโตชิบา จำกัด 1,000.00
123 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 2,000.00
124 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด 1,000.00
125 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด 1,000.00
126 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด 1,000.00
127 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัด 1,000.00
128 สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานโรงแรมอโนมา จำกัด 500.00
129 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด 1,000.00
130 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรำจวนร่วมใจ จำกัด 1,000.00
131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด 1,000.00
132 สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด 1,000.00
133 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด 1,000.00
134 สหกรณ์ออมทรัพย์ บี แอล ซี จำกัด 1,000.00
135 สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 1,000.00
136 สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด 1,000.00
137 นายสมชาย รัตนอารี 2,000.00
138 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 3,000.00
139 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด 1,000.00
140 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 500.00
141 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด 2,000.00
142 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด 1,000.00
143 สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด 1,000.00
144 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 1,000.00
146 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 500.00
147 สหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด 500.00
148 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด 600.00
149 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 2,000.00
150 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด 1,000.00
151 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด 1,000.00
152 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านพรหมมาสตร์ จำกัด 972.00
153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 5,000.00
154 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,000.00
155 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 14 จำกัด 1,000.00
156 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 1,000.00
157 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 500.00
158 สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด 500.00
159 สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด 500.00
160 สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด 500.00
161 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด 1,000.00
162 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด 1,000.00
163 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด 500.00
164 สหกรณ์ออมทรัพย์เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด 1,000.00
165 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 15,000.00
166 พลตรี อานุภาพ ศิริมณฑล 1,000.00
167 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด 1,000.00
168 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 1,000.00
169 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด 2,000.00
170 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 3,000.00
171 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด 3,000.00
172 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด 2,000.00
173 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด 1,000.00
174 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 1,000.00
175 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด 1,000.00
176 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด 5,000.00
177 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด 1,000.00
178 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพังงา จำกัด 500.00
179 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 500.00
180 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 1,000.00
181 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 1,000.00
182 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
183 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 3,000.00
184 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด 1,000.00
185 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 1,000.00
186 สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 10,000.00
187 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด 1,000.00
188 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด 1,000.00
189 สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด 1,000.00
190 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 1,000.00
191 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
192 สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด 500.00
193 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 10,000.00
194 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด 500.00
195 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด 3,000.00
196 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
197 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
198 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด 2,000.00
199 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด 3,000.00
200 สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด 2,000.00
201 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด 500.00
202 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด 2,000.00
203 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด 500.00
204 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด 500.00
205 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 2,000.00
206 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีซูซุเอ็นยิ่น (ประเทศไทย) จำกัด 1,000.00
207 สหกรณ์ออมทรัพย์เอสยูอี จำกัด 500.00
208 สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 500.00
209 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด 1,000.00
210 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 1,000.00
211 สหกรณ์การเกษตรบ้านทับไฮ จำกัด 1,000.00
212 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด 3,000.00
213 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด 5,000.00
214 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด 1,000.00
215 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด 500.00
216 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 5,000.00
217 สหกรณ์ออมทรัพย์แอลเมทไทย จำกัด 500.00
218 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด 1,000.00
219 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด 3,000.00
220 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด 500.00
221 นางจรรยาพร  ผลยังส่ง 1,000.00
222 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
223 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 2,000.00
224 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด 2,000.00
225 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด 2,000.00
226 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
227 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 5,000.00
228 นางยุพา  ธนะศิริวงษ์ 1,000.00
229 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จำกัด 500.00
230 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารราบ จำกัด 1,000.00
231 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด 500.00
232 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
233 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด 1,000.00
234 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 2,000.00
235 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด 500.00
236 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 1,000.00
237 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด 2,000.00
238 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด 1,000.00
239 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 5,000.00
240 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด 1,000.00
241 สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จำกัด 1,000.00
242 สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด 2,000.00
243 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด 1,000.00
244 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด 2,000.00
245 สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด 1,000.00
246 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 1,000.00
247 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา จำกัด 500.00
248 สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น จำกัด 1,000.00
249 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด 2,000.00
250 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2,000.00
251 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด 500.00
252 สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 จำกัด 1,000.00
253 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด 500.00
254 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
255 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 3,000.00
256 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำกัด 1,000.00
257 สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จำกัด 600.00
258 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด 2,000.00
259 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รอ. จำกัด 1,000.00
260 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การแก้ว จำกัด 500.00
261 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มอาร์พี รวมใจออม จำกัด 2,000.00
262 สหกรณ์ออมทรัพย์ มทร.ศรีวิชัย จำกัด 500.00
263 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด 2,000.00
264 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธิวาสขนาดมอญ จำกัด 1,000.00
265 นายวีระชัย  เลาปราสาท 100.00
266 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 1,000.00
267 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไดซินกรุ๊ปและบริษัทในเครือ จำกัด 300.00
268 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด 1,000.00
269 สหกรณ์ออมทรัพย์อาปิโก กรุ๊ป จำกัด 1,000.00
270 นางสาวเยาวลักษณ์  ทิพวงค์ 500.00
271 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 8,000.00
272 สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด 500.00
273 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสยามกลการ จำกัด 1,000.00
274 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด 1,000.00
275 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,000.00
276 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด 2,000.00
277 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด 2,000.00
278 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
279 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 2,000.00
280 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด 5,000.00
281 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด 3,000.00
282 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
283 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 500.00
284 นางพรรณพร  จำปี 500.00
285 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 3,000.00
286 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด 1,000.00
287 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค กลการ จำกัด 500.00
288 สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 500.00
289 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
290 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ จำกัด 1,000.00
291 สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด 1,000.00
292 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสระพัฒนา จำกัด 2,000.00
293 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด 5,000.00
294 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด 200.00
295 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 1,000.00
296 สหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด 500.00
297 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 2,000.00
298 สหกรณ์ออมทรัพย์ ขส.ทอ. จำกัด 1,000.00
299 สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด 2,000.00
300 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จำกัด 1,000.00
301 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 500.00
302 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด 1,000.00
303 สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด 1,000.00
304 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด 1,000.00
305 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด 500.00
306 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด 2,000.00
307 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จำกัด 500.00
308 สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด 1,000.00
309 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด 2,000.00
310 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด 1,000.00
311 สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด 1,000.00
312 สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด 500.00
313 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปปข.8 จำกัด 500.00
314 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
315 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จำกัด 500.00
316 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
317 นายประพันธ์  ณ สงขลา 2,500.00
318 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 2,000.00
319 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
320 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคิ้วนางกาญจนบุรี จำกัด 1,000.00
321 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด 500.00
322 สหกรณ์การเกษตรทอผ้าไหมบ้านคู จำกัด 500.00
323 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด 5,000.00
324 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 5,000.00
325 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 500.00
326 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 500.00
327 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพันธกิจร่มเย็น จำกัด 2,000.00
328 นายอดิศักดิ์ วชิระสัมพันธ์ 2,000.00
329 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 5,000.00
330 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 3,000.00
331 สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 3,000.00
332 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จำกัด 1,000.00
333 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 1,000.00
334 สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกันตัง จำกัด 1,000.00
335 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด 2,000.00
336 สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จำกัด 500.00
337 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 3,000.00
338 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรสัมพันธ์ จำกัด 1,000.00
339 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด 1,000.00
340 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด 3,000.00
341 สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด 1,000.00
342 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 1,000.00
343 สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด 1,000.00
344 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จำกัด 500.00
345 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ป.ป.ส. จำกัด 1,000.00
346 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด 1,000.00
347 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 10,000.00
348 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 1,000.00
349 สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อกเวิธ จำกัด 500.00
350 สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบุ่งไหม จำกัด 1,000.00
351 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง จำกัด 300.00
352 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธัญญาพร จำกัด 300.00
353 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด 1,000.00
354 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 5,000.00
355 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 5,000.00
356 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 2,000.00
357 สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด 2,000.00
358 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม จำกัด 500.00
359 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด 500.00
360 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 2,000.00
361 สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด 1,500.00
362 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จำกัด 500.00
363 สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด 500.00
364 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำกัด 1,000.00
365 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จำกัด 500.00
366 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด 1,000.00
367 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 5,000.00
368 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด 1,000.00
369 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
370 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 1,000.00
371 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด 2,000.00
372 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด 1,000.00
373 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนออมทรัพย์บ้านทุ่งยาว จำกัด 500.00
374 สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด 500.00
375 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง จำกัด 1,000.00
376 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือสมิติเวช จำกัด 1,100.00
377 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 5,000.00
378 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด 500.00
379 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหวาย จำกัด 500.00
380 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด 1,000.00
381 สหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด 1,000.00
382 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพ จำกัด 1,000.00
383 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด 1,000.00
384 นายเอกรินทร์  ปราบพล 500.00
385 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำกัด 500.00
386 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด 1,000.00
387 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแม่และเด็กเมืองพล จำกัด 500.00
388 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 1,000.00
389 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 1,000.00
390 สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด 2,000.00
391 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล จำกัด 6,680.00
392 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด 1,000.00
393 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด 2,000.00
394 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จำกัด 1,000.00
395 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 1,000.00
396 สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด 1,000.00
397 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองภูเก็ต จำกัด 1,000.00
398 สหกรณ์การเกษตรดีที่เหมาะสมลำพูน จำกัด 300.00
399 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด 1,000.00
400 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด 1,000.00
401 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานห้างเซ็นทรัล จำกัด 1,000.00
402 นายวิสิษฐ์  แสงประชารักษ์ 500.00
403 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด 2,000.00
404 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 500.00
405 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 5,000.00
406 นางณัฐนันท์  กาญจนเกตุ 1,000.00
407 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด 1,000.00
408 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2,000.00
รวมเป็นเงิน 701,552.00