สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ (ฟรี) เรื่อง "เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน"

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น.
 649
UploadImage

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ (ฟรี)
เรื่อง "เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน"
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปานาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (20 มิถุนายน 2564)
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
......
วิทยากรผู้เสวนาออนไลน์ :
1. อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ
2. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ
3. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ
4. นายทรงพล พนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ
5. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ผู้ทรงคุณวุฒิ และรองประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
6. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
........
ผ่านช่องทาง
  • YOUTUBE CHANNEL : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • Zoom Meeting ไม่เกินจำนวน 80 คน
ลงทะเบียน เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ได้ ลงทะเบียนคลิกที่นี่
รายละเอียดการเสวนา ดาวน์โหลดได้ที่นี
___________________________________
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์ 
 โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
 โทรสาร 02-2411229 หรือ 02-2414839
 email : clt_insti@hotmail.com
 line ID : @clt.coop