สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. ร่วมประชุมอนุกรรมการสหกรณ์ร้านค้า ICA AP

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 มิ.ย. 2564 เวลา 16:51 น.
 581
UploadImage

สสท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ว่าด้วย สหกรณ์ร้านค้าแห่งองค์การ ICA ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านระบบออนไลน์
 
2 มิถุนายน 2564 – สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย นางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ /ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ว่าด้วย สหกรณ์ร้านค้าแห่งองค์การ ICA ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งจัดโดย ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japanese Consumers’ Co-operative Union - JCCU) ภายใต้หัวข้อการประชุม “การมีส่วนร่วมของสหกรณ์ต่อชุมชนท้องถิ่นและการนึกถึงการมีส่วนร่วมของสหกรณ์เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสหกรณ์โลก ครั้งที่ 33” (the 33rd World Cooperative Congress) ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 นี้ โดยมีผู้นำเสนอรายงานหัวข้อดังกล่าว จำนวน 4 องค์กร ประกอบด้วย (1) ร้านสหกรณ์มิยากิ (Miyagi Coop) ประเทศญี่ปุ่น  (2) ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศเกาหลีใต้ (iCOOP Korea) ประเทศเกาหลีใต้  (3) ชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ (Victo National) ประเทศฟิลิปปินส์  และ (4) ร้านสหกรณ์สหการี บานดาร์ ประเทศอินเดีย
 
ในการนี้ มี นายศรายุทธ เพ็ญเจริญ ที่ปรึกษา สสท. และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริม นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า และผู้แทนจากชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage